Γνωμοδότηση για την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με την τελωνειακή οφειλή