89/539/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 21ης Σεπτεμβρίου 1989 για τις περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2506/88 του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινοτικού προγράμματος για τη μετατροπή των περιοχών των ναυπηγείων ( πρόγραμμα Renaval )