Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 4121/87 της Επιτροπής της 21ης Δεκεμβρίου 1987 για την αναστολή, για την περίοδο εμπορίας 1988, των δασμών που εφαρμόζονται σε νωπά προϊόντα αλιείας καταγωγής Μαρόκου τα οποία προέρχονται από κοινές αλιευτικές επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μεταξύ φυσικών ή νομικών προσώπων της Πορτογαλίας και του Μαρόκου, κατά την απευθείας εκφόρτωση αυτών των προϊόντων στην Πορτογαλία