Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 731/83 της Επιτροπής της 30ής Μαρτίου 1983 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στην όρυζα και στα θραύσματά της