Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3006/86 της Επιτροπής της 30ής Σεπτεμβρίου 1986 περί καθορισμού του ποσού της συμπληρωματικής ενισχύσεως για τις αποξηραμένες ζωοτροφές