Γραπτή ερώτηση αριθ. 1506/88 του κ. Ernest Glinne προς την Επιτροπή Θέμα: Επικύρωση της σύμβασης της Βιέννης και του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ σχετικά με την προστασία του στρώματος όζοντος, από τα κράτη μέλη