Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1791/83 της Επιτροπής της 30ής Ιουνίου 1983 περί καθορισμού της επιστροφής κατά την παραγωγή για τα ελαιόλαδα τα οποία χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ορισμένων κονσερβών ιχθύων και λαχανικών