Γραπτή ερώτηση αριθ. 2215/83 του κ. Horst Seefeld προς το Συμβούλιο Θέμα: Μέτρα για την προώθηση των συνδυασμένων μεταφορών