89/302/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 7ης Φεβρουαρίου 1989 για την παροχή επιχορήγησης εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Αναπτύξεως σε ένα εθνικό πρόγραμμα κοινοτικού ενδιαφέροντος στα πλαίσια του Μεσογειακού Ολοκληρωμένου Προγράμματος για την περιφέρεια Σικελία ( Ιταλία )