Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 317/89 της Επιτροπής της 8ης Φεβρουαρίου 1989 περί καθορισμού του μέγιστου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης για την 40ή τμηματική δημοπρασία που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1035/88