Γραπτή ερώτηση αριθ. 1830/85 της κ. Marijke van Hemeldonck προς την Επιτροπή Θέμα: Αποτέφρωση των τοξικών αποβλήτων