Γραπτή ερώτηση αριθ. 1908/87 του κ. Jean-Claude Pasty προς την Επιτροπή Θέμα: Ενίσχυση προς τους νεαρούς αγρότες