Γραπτή ερώτηση αριθ. 1084/83 του κ. Isidor Früh προς το Συμβούλιο Θέμα: Ελευθερία εγκαταστάσεως των υπηκόων της Ευρωπαϊκής Κοινότητος σε κράτη μέλη