Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1542/89 της Επιτροπής της 2ας Ιουνίου 1989 περί καθορισμού των ποσοτήτων των νεαρών αρρένων βοοειδών που είναι δυνατόν να εισαχθούν υπό ειδικούς όρους για το τρίτο τρίμηνο του 1989