Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1379/81 τής Επιτροπής τής 22ας Μαΐου 1981 περί τροποποιήσεως τών κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 1054/68 καί (ΕΟΚ) αριθ. 2965/79 όσον αφορά τήν υπαγωγή ορισμένων τυρών σέ ορισμένες δασμολογικές κλάσεις