Πρόταση για οδηγία του Συμβουλίου που τροποποιεί την οδηγία 80/215/ΕΟΚ όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με την αφρικανική πανώλη των χοίρων$