Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 437/85 του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 1985 περί συνάψεως συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του Βασιλείου του Μαρόκου περί καθορισμού, για την περίοδο από 1ης Νοεμβρίου 1984 μέχρι 31 Οκτωβρίου 1985, του πρόσθετου ποσού που πρέπει να αφαιρεθεί από την εισφορά που εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα μη επεξεργασμένου ελαιολάδου καταγωγής Μαρόκου