Γραπτή ερώτηση αριθ. 2250/87 του κ. Florus Wijsenbeek προς την Επιτροπή Θέμα: Μεταφορά επικινδύνων ουσιών μέσω των εσωτερικών υδάτων