Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/405 της Επιτροπής της 24ης Μαρτίου 2021 σχετικά με τη θέσπιση καταλόγων τρίτων χωρών ή περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση ορισμένων ζώων και αγαθών που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)