Συνοπτικά πρακτικά της συνεδρίασης της Τετάρτης, Π Οκτωβρίου 1989