Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2285/89 της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 1989 περί καθορισμού του ποσού της ενισχύσεως για τον βάμβακα