Χορήγηση συνδρομής τοΟ Τμήματος «Προσανατολισμοί)» τοΟ Ευρωπαϊκοί) Γεωργικοί) Ταμείου Προσανατολισμού καί Εγγυήσεων — Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1713/80