Κανονισμός (EOK) αριθ. 2100/82 τού Συμβουλίου τής 28ης Ιουλίου 1982 περί καθορισμού, γιά τήν περίοδο εμπορίας 1982/83, τού ύψους τής ενισχύσεως στήν παραγωγή γιά τίς κονσέρβες ανανά καθώς καί τής ελάχιστης τιμής πού πρέπει νά πληρωθεί στούς παραγωγούς ανανά