Πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΟΚ.) αριθ. 3033/80 του Συμβουλίου περί καθορισμού του καθεστώτος συναλλαγών που εφαρμόζεται σε ορισμένα εμπορεύματα που προέρχονται από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων