Τροποποίηση τής προκηρύξεως διαγωνισμού τής είσφορας καί/ή τής επιστροφής κατά τήν εξαγωγή τής κριθής προς τίς χώρες τών ζωνών 1,116), IV, V καί VI