Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1775/83 της Επιτροπής της 29ης Ιουνίου 1983 περί καθορισμού των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή των σύνθετων ζωοτροφών με βάση τα σιτηρά