Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 456/81 τής Επιτροπής τής 23ης Φεβρουαρίου 1981 περί τής παραδόσεως αραβοσίτου στήν Ανωτάτη Γραμματεία τών Ηνωμένων Εθνών γιά τούς Πρόσφυγες (UNHCR) βάσει τής επισιτιστικής βοήθειας