Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1946/89 της Επιτροπής της 30ής Ιουνίου 1989 περί καθορισμού του ύψους των επιστροφών που εφαρμόζονται σε ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα ΙΙ της συνθήκης