Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας εναρμόνισης Κοινότητας - COST που θα αφορά ένα πρόγραμμα εναρμονισμένων ενεργειών στον τομέα της τηλεπληροφορικής ( COST 11γ ) και θα συναφθεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, της Αυστρίας, της Φινλανδίας, της Νορβηγίας, της Ισπανίας, της Σουηδίας, της Ελβετίας και της Γιουγκοσλαβίας