Απόφαση του Συμβουλίου, της 26ης Σεπτεμβρίου 2019, για τον διορισμό του αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης