Υπόθεση T-368/18: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 17ης Ιανουαρίου 2019 — ETI Gıda Sanayi ve Ticaret κατά EUIPO — Grupo Bimbo (ETI Bumbo) «Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως λεκτικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ETI Bumbo — Προγενέστερο εικονιστικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης BIMBO — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Κίνδυνος συγχύσεως — Ενδιαφερόμενο κοινό — Ομοιότητα των σημείων — Διακριτικός χαρακτήρας του προγενέστερου σήματος — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001»