Οδηγία του Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 1968 περί θεσπίσεως ομοιομόρφων διατάξεων περί της ατελούς εισαγωγής καυσίμων που περιέχονται στη δεξαμενή καυσίμων των εμπορικών οχημάτων (68/297/ΕΟΚ)