Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 254, 30 Ιούλιος 2004