95/160/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 21ης Απριλίου 1995 για τον καθορισμό συμπληρωματικών εγγυήσεων, όσον αφορά τις σαλμονέλες, κατά τις αποστολές προς τη Φινλανδία και τη Σουηδία πουλερικών αναπαραγωγής και νεοσσών μιας ημέρας οι οποίοι πρόκειται να εισαχθούν σε σμήνη πουλερικών αναπαραγωγής ή σμήνη πουλερικών απόδοσης