Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9576 — Blackstone/Dream Global REIT) Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2019/C 373/07