Решение за изпълнение (ЕС) 2018/489 на Комисията от 21 март 2018 година за изменение на Решение (ЕС) 2017/675 относно мерки за предотвратяване на въвеждането в Съюза на вируса на шапа от Алжир и Тунис (нотифицирано под номер С(2018) 1604) (Текст от значение за ЕИП. )$