Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/11 оd 29. listopada 2019. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa u pogledu informacija povezanih s hitnim zdravstvenim intervencijama (Tekst značajan za EGP)