Υπόθεση C-473/18: Απόφαση του Δικαστηρίου (όγδοο τμήμα) της 4ης Σεπτεμβρίου 2019 [αίτηση του Finanzgericht Baden-Württemberg (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] – GP κατά Bundesagentur für Arbeit, Familienkasse Baden-Württemberg West (Προδικαστική παραπομπή – Κοινωνική ασφάλιση – Διακινούμενοι εργαζόμενοι – Κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετατροπή νομισμάτων – Κανονισμός (ΕΚ) 987/2009 – Απόφαση H3 της διοικητικής επιτροπής για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας – Υπολογισμός του διαφορικού συμπληρώματος οικογενειακών επιδομάτων που οφείλεται σε εργαζόμενο ο οποίος κατοικεί σε κράτος μέλος και εργάζεται στην Ελβετία – Καθορισμός της ημερομηνίας αναφοράς για τη συναλλαγματική ισοτιμία)