ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ B4-0200/94 με συζητηση των βουλευτών Marlene LENZ , Nicole FONTAINE , Mary BANOTTI , Francisca BENNASAR TOUS , Raphael CHANTERIE , Carlo CASINI , Jose GIL- ROBLES GIL-DELGADO , Nana MOUSKOURI , Anne-Karin GLASE , Maria COLOMBO SVEVO , Ria OOMEN-RUIJTEN προς το Συμβούλιο. Κατάσταση της οικογένειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση