Γνώμη αριθ. 8/2015 (υποβαλλόμενη δυνάμει του άρθρου 287, παράγραφος 4, ΣΛΕΕ) σχετικά με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/323, της 2ας Μαρτίου 2015, σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στο 11ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης