Υπόθεση C-630/20: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Landgericht Köln (Γερμανία) στις 23 Νοεμβρίου 2020 — Deutsche Lufthansa AG κατά CS