ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ B4-0569/96 με συζητηση tων βουλετών Ernesto CACCAVALE , Anne-Marie SCHAFFNER προς την Επιτροπή. Ελεύθερη κυκλοφορία, Συνθήκη του SCHENGEN και Ένωση Διαβατηρίων των Σκανδιναβικών Χωρών