Γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 22ας Ιουλίου 2014 σχετικά με την εξυγίανση πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων (CON/2014/60)