Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9143 — CapMan / NH-Amundi / Green Investment Group / Cloud Snurran) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)