Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 234, 23 Αύγουστος 1991