Ανακοίνωση της Επιτροπής για μια μεταβολή των δασμών που εφαρμόζονται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1256/96 του Συμβουλίου για την εφαρμογή πολυετούς συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων, για την περίοδο από την 1η Ιουλίου 1996 έως τις 30 Ιουνίου 1999, σε ορισμένα γεωργικά προϊόντα, καταγωγής αναπτυσσόμενων χωρών