Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο - Τεχνική προσαρμογή για το 2005 των δημοσιονομικών προοπτικών σε συνάρτηση με την εξέλιξη του Ακαθάριστου Eθνικού Εισοδήματος και των τιμών (Σημείο 15 της διοργανικής συμφωνίας της 6ης Μαΐου 1999 σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού)