Asia C-247/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 13.11.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt korkein oikeus – Suomi) – Luovuttamismenettely, joka koskee Denis Raugeviciusta (Ennakkoratkaisupyyntö — Euroopan unionin kansalaisuus — SEUT 18 ja SEUT 21 artikla — Kolmannen valtion jäsenvaltiolle lähettämä pyyntö, joka koskee sellaisen unionin kansalaisen luovuttamista, joka on toisen jäsenvaltion kansalainen ja joka on käyttänyt oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen ensiksi mainitussa jäsenvaltiossa — Pyyntö, joka on esitetty vapausrangaistuksen täytäntöönpanoa eikä syytetoimia varten — Luovuttamiskielto, jota sovelletaan ainoastaan valtion omiin kansalaisiin — Vapaan liikkuvuuden rajoitus — Rankaisematta jäämisen estämiseen perustuva oikeuttamisperuste — Oikeasuhteisuus)