Υπόθεση C-247/17: Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 13ης Νοεμβρίου 2018 [αίτηση του Korkein oikeus (Φινλανδία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — στο πλαίσιο της διαδικασίας εκδόσεως του Denis Raugevicius (Προδικαστική παραπομπή — Ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Άρθρα 18 και 21 ΣΛΕΕ — Αίτηση τρίτης χώρας προς κράτος μέλος για την έκδοση πολίτη της Ένωσης, υπηκόου άλλου κράτους μέλους, ο οποίος άσκησε το δικαίωμά του ελεύθερης κυκλοφορίας στο πρώτο κράτος μέλος — Αίτηση υποβληθείσα με σκοπό την εκτέλεση στερητικής της ελευθερίας ποινής και όχι στο πλαίσιο ποινικής διώξεως — Απαγόρευση εκδόσεως ισχύουσα μόνο για τους ημεδαπούς — Περιορισμός στην ελεύθερη κυκλοφορία — Δικαιολόγηση στηριζόμενη στην αποτροπή της ατιμωρησίας — Αναλογικότητα)