Υπόθεση C-923/19: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Tribunal Supremo (Ισπανία) στις 17 Δεκεμβρίου 2019 — Van Ameyde España S.A. κατά GES Seguros y Reaseguros S.A.